Уставен суд на Македонија

(Пренасочено од Уставниот суд на Република Македонија)

Уставниот суд на Македонија е орган што ја штити уставноста и законитоста во Македонија. Составен е од девет судии избрани од Собранието на Македонија со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Мандатот на судиите трае девет години без право на повторен избор. Судиите на Уставниот суд се избираат од редот на истакнати правници. Уставниот суд избира претседател од своите редови за време од три години и без право на повторен избор.

Уставен суд на Македонија
Карта
Основан15 март 1964
НадлежностМакедонија
МестоположбаСкопје, Македонија
Мрежно местоwww.ustavensud.mk
Од2024
Зградата на Уставниот суд на РМ во која воедно е сместен и Археолошкиот музеј

Надлежности

уреди

Уставниот суд на Република Македонија ги има следните надлежности:

  • одлучува за согласноста на законите со Уставот;
  • одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите;
  • ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност;
  • решава за судирот на надлежностите меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт;
  • решава за судирот на надлежностите меѓу органите на Републиката и единиците на локалната самоуправа;
  • одлучува за одговорноста на претседателот на Републиката;
  • одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и на здруженијата на граѓаните и
  • одлучува и за други прашања утврдени со Уставот.

Историја

уреди

Уставното судство во Македонија за првпат се востановува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија од 1963 година, а започнува со работа на 15 февруари 1964 година.

Досегашни претседатели на Уставниот суд на Република Македонија биле:

Прва жена уставен судија била Бранка Циривири - Антоновска, избрана за уставен судија во 1984 година, а прва жена претседател на Уставниот суд - Лилјана Ингилизова – Ристова, избрана за претседател во 2003 година.[1]

Наводи

уреди

Надворешни врски

уреди