Едноударна согласка

Едноударните согласки („клепави согласки„, „тапкави согласки“) се согласки што се добиваат со едно затегање на мускулите, така што едниот творбеник (на пр. јазикот) се удира во друг.

Начини на творба
Препречни
Избувни
Слеани
Струјни
Шушкави
Гласници
Носни
Едноударни
Приближни
Течни
Самогласка
Полусамогласка
Странични
Трепетни
Механизам
Белодробни
Исфрлени
Уфрлени
Чрапави
 
Алитерација
Асонанца
Поврзано: Место на творба
Оваа страница содржи фонетски информации изразени со МФА, кои може да не се прикажат исправно кај некои прелистувачи. [Помош]
уреди

Разлика од избувните и трепетните согласки

уреди

Главната разлика помеѓу избувните (запирни) согласки и едноударните се состои во тоа што тука нема насобирање на воздушен притисок зад местото на творба, па затоа нема ни избув. Во секој друг поглед, едноударната согласка е слична на краток избувен глас.

Едноударните согласки се разликуваат од трепетните гласови, бидејќи кај нив воздушниот тек предизвикува треперење на творбеникот.

Табела на едноударни согласки

уреди

Според Меѓународната фонетска азбука (МФА), постојат следниве едноударни согласки:

МФА Опис Пример
Јазик Правопис МФА Значење
ɾ венечна едноударна согласка американски англиски latter /læɾɚ/ второспоменат
ɺ венечна странична едноударна согласка јапонски ラーメン /ɺaːmeɴ/ рамен
ɽ свиена едноударна согласка варлпирски dupa (?) /ɽupa/ ветробран
  усненозабна едноударна согласка каранг /ara/ животно

Наводи

уреди
  • Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996). The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell. ISBN 978-0-631-19815-4.

Поврзано

уреди

Избувна согласка Трепетна согласка

Надворешни врски

уреди


Табела на белодробни согласки по МФА  аудио
По место → Уснени Преднојазични Среднојазични Заднојазични Гласилни
↓ По начин Дво​уснени Уснено-​забни Заб​ни Венеч​ни Задно-​венеч. Свие​ни Предно-​непчени Задно​непчени Ресич​ни Голтни​чки Надгла​сил​ни Гласил​ни
Носни m ɱ n ɳ ɲ̥ ɲ ŋ̊ ŋ ɴ
Избувни p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ
Струјни ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
Приближни ʋ ɹ ɻ j ɰ
Трепетни ʙ r ɽ͡r ʀ я *
Едноударни ⱱ̟ ɾ ɽ ɢ̆ ʡ̯
Стран. струј. ɬ ɮ ɭ˔̊ ʎ̥˔ ʎ˔ ʟ̝̊ ʟ̝
Стран. прибл. l ɭ ʎ ʟ
Стран. едноуд. ɺ ɺ̠ ʎ̯
Небелодробни согласки
Чкрапави ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ
ʘ̃ ʘ̃ˀ ʘ͡q ʘ͡qʼ
Уфрлени ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ
Исфрлени ʈʼ
θʼ ɬʼ χʼ
tsʼ tɬʼ cʎ̝̥ʼ tʃʼ ʈʂʼ kxʼ kʟ̝̊ʼ
Слеани согласки
p̪f b̪v ts dz ʈʂ ɖʐ
ɟʝ cʎ̥˔ ɟʎ˔ kʟ̝̊ ɡʟ̝
Сложени согласки
Незаградни ʍ w ɥ ɧ
Заградни k͡p ɡ͡b ŋ͡m
Табелава содржи фонетски симболи што може да не се прикажат правилно кај некои прелистувачи. [Помош]
Онаму кајшто симболите се дадени во парови, „лев—десен“ претставува „безвучна—звучна“ согласка.
Исенчените полиња претставуваат неизводливи гласовни творби.
* Симболот го нема во МФА.