Меѓународна фонетска азбука


Меѓународната фонеска азбука (МФА) е систем од знаци за фонетска и фонолошка транскрипција осмислена од Меѓународната фонетска асоцијација.

Официјалната шема на ИПА, ревидирана во 2020 година