Алитерација е повторување на исти согласки или гласовни групи за постигнување на звучен ефект.

Некаде ѕвони. Некаде далеку ѕвони.

звуците се бранови на ветрот

низ тревите подгонети.

Некаде ѕвони. Продолжително и нежно.

Глуво е се. Сал ритамот

плиска по брегот на железото.

(Ѕвона - Матеја Матевски)

Во песната „Ѕвона“ од Матеја Матевски се употребени многу зборови со гласовите: ѕ, з, ж, с, за да го приближи ѕвонењето и преку звукот на зборовите, а не само преку нивното значење.