Lj lj

латиничен диграф кој се користи за претставување на фонемата /ʎ/. Оваа буква се користи во словенските јазици, како на пример хрватски јазик, босански јазик, словенечки јазик и за транскрипција на буквата љ во македонскиот и српскиот јазик. Оваа буква за првпат ја користел Лудевит Гај во 1830.