Hh

H — осмата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /x/, /h/, /g/ или не се изговара. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква х.