Xx

X е дваесет и втората буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /кс/, /s/, /ʃ/ и различни други изговори.