Uu

U — дваесет и првата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /u/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква у.