Nj nj

Njлатиничен диграф кој се користи за претставување на фонемата /ɲ/. Оваа буква се користи во словенските јазици, како на пример хрватски јазик, босански јазик, словенечки јазик и за транскрипција на буквата њ во македонскиот и српскиот јазик. Оваа буква за првпат ја користел Лудевит Гај во 1830. Оваа буква се користи и во албанскиот јазик.