Dz dz

Dzлатиничен диграф кој се користи за претставување на фонемата /dz/. Оваа буква се користи во полски јазик, кашупски јазик, словачки јазик, унгарски јазик и за транскрипција на буквата ѕ во македонскиот јазик.