Список на села во Лагадина

Име на македонски Македонски-латиница Име на грчки Грчки-латиница Жители во 1903 Жители во 2001
Адам Adam Адам Адам 900
Адраман Adraman Адраман Адраман 400
Ајвалакдере Ajvalakdere Ајвалакдере Ајвалакдере 650
Ајкани Ajkani Ајкани Ајкани 800
Аспровалта Asprovalta Аспровалта Аспровалта 85
Астромона Astromona Астромона Астромона 220
Бајрам Дере Bajram Dere Бајрам Дере Бајрам Дере 130
Баловец Balovec Баловец Баловец 360
Бамбакеш Bambakeš Бамбакеш Бамбакеш 100
Баш Ќој Baš Ḱoj Баш Ќој Баш Ќој 110
Берово Berovo Берово Берово 1100
Богородица Bogorodica Богородица Богородица 200
Голем Бешик Golem Bešik Голем Бешик Голем Бешик 240
Булакли Bulakli Булакли Булакли 160
Веренос Verenos Веренос Веренос 170
Висока Visoka Висока Висока 1550
Враста Vrasta Враста Враста 850
Гирево Girevo Гирево Гирево 350
Гнојна Gnojna Гнојна Гнојна 75
Ѓол Баш Ǵol Baš Ѓол Баш Ѓол Баш 70
Грамич Gramič Грамич Грамич 700
Ѓувезна Ǵuvezna Ѓувезна Ѓувезна 860
Ѓуверџе Ǵuverdže Ѓуверџе Ѓуверџе 200
Ѓулчук Ǵulčuk Ѓулчук Ѓулчук 150
Дере Махала Dere Mahala Дере Махала Дере Махала 250
Доваџи Dovadži Доваџи Доваџи 170
Ени Махала Eni Mahala Ени Махала Ени Махала 80
Ени Чифлик Eni Čiflik Ени Чифлик Ени Чифлик 60
Ери Буџак Eri Budžak Ери Буџак Ери Буџак 800
Загливер Zagliver Загливер Загливер 1160
Зарово Zarovo Зарово Зарово 1500
Јуреци Jureci Јуреци Јуреци 280
Кавак Kavak Кавак Кавак 130
Каваларци Kavalarci Каваларци Каваларци 400
Кара Марли Kara Marli Кара Марли Кара Марли 500
Караџаќој Karadžaḱoj Караџаќој Караџаќој 900
Мал Бешик Ḱučuk Bešik Мал Бешик Мал Бешик 200
Клепе Klepe Клепе Клепе 1000
Клисели Kliseli Клисели Клисели 450
Кокала Kokala Кокала Кокала 170
Коџалари Махала Kodžalari Mahala Коџалари Махала Коџалари Махала 90
Куровали Kurovali Куровали Куровали 180
Кучкар Kučkar Кучкар Кучкар 140
Лагадина Lagadina Лагадина Лагадина 2425
Ланџа Landža Ланџа Ланџа 90
Лахна Lahna Лахна Лахна 860
Левен Leven Левен Левен 125
Лезик Lezik Лезик Лезик 296
Љангавич Ljangavič Љангавич Љангавич 220
Маврово Mavrovo Маврово Маврово 150
Маслар Maslar Маслар Маслар 530
Моди Modi Моди Моди 550
Негован Negovan Негован Негован 2240
Ниби Махала Nibi Mahala Ниби Махала Ниби Махала 200
Османли Osmanli Османли Османли 400
Пазаруда Pazaruda Пазаруда Пазаруда 480
Ракли Rakli Ракли Ракли 230
Салдакли Saldakli Салдакли Салдакли 200
Сарај Saraj Сарај Сарај 250
Сари Ер Sari Er Сари Ер Сари Ер 500
Свети Васил Aja Vasil Свети Васил Свети Васил 270
Сиври Sivri Сиври Сиври 140
Сирачево Siračevo Сирачево Сирачево 200
Ситана Sitana Ситана Ситана 100
Ставрос Stavros Ставрос Ставрос 100
Стафолија Stafolija Стафолија Стафолија 750
Стибан Stiban Стибан Стибан 900
Сулево Sulevo Сулево Сулево 110
Сухо Suho Сухо Сухо 3600
Тумба Tumba Тумба Тумба 140
Уда Uda Уда Уда 180
Улочли Uločli Улочли Улочли 500
Хаџи Бајрамли Hadži Bajramli Хаџи Бајрамли Хаџи Бајрамли 800
Хаџи Махала Hadži Mahala Хаџи Махала Хаџи Махала 80
Хламур Hlamur Хламур Хламур 1600
Хорут Horut Хорут Хорут 160
Челе Махала Čele Mahala Челе Махала Челе Махала 275
Чернак Černak Чернак Чернак 90
Чешме Махала Češme Mahala Чешме Махала Чешме Махала 75
Џами Маала Džami Mahaa Џами Маала Џами Маала 70
Џумаја Махала Džumaja Mahala Џумаја Махала Џумаја Махала 150
Шириметли Širimetli Шириметли Шириметли 50