Список на падежи

список на статии на Викимедија

Ова е список на падежи кои се користат во разни флексивни јазици кои имаат деклинации.

Време и местоУреди

Белешка: речиси сите падежи за локација или движење можат да се коритат и за време.

ЛокацијаУреди

Падеж Употреба Пример Во јазиците
Адесив соседство близу/кај/крај куќата естонски | литвански | тлингитски | унгарски | фински
Инесив во нешто во куќата ерзјански | естонски | осетски | унгарски | фински
Локатив локација кај/на/во куќата белоруски | бенгалски | инарсколапонски | латвиски | латински | литвански | полски | руски | санскрит | севернолапонски | словачки | словенечки | српски | тлингитски | турски | унгарски (само за стари имиња на некои градови) | хрватски | чешки
Пертингентив во контакт со нешто допирајќи ја куќата тлингитски
Темпорал (само со временски изрази)
кога се кажува време
во седум унгарски
Суперсесив на подлога на (врз) куќата унгарски | осетски

Движење одУреди

Падеж Употреба Пример Во јазиците
Аблатив оддалечување од (вон) куќата ерзјански | естонски | инуктитут | латински | осетски | санскрит | тлингитски | турски | унгарски | фински
Делатив движење по површина од (покривот) на куќата унгарски
Егресив одбележување на почеток на движење или време почнувајќи од куќата удмуртски
Елатив вон (од) нешто вон (од) куќата ерзјански | естонски | унгарски | фински

Движење конУреди

Падеж Употреба Пример Во јазиците
Алатив кај унгарскиот и финскиот јазик:
движење кон (соседство на) нешто
во фински:
движење врз нешто
кон куќата

врз куќата
ерзјански | естонски | литвански | тлингитски | турски | унгарски | фински
Илатив движење во нешто во куќата ерзјански &#124 естонски ; | инарсколапонски | литвански | севернолапонски | унгарски| фински
Латив движење до локација кон/во куќата ерјански | турски | фински
Сублатив движење по површина врз куќата унгарски
Терминатив означување на крај на движење или време до (кај) куќата естонски | унгарски

Движење по/прекуУреди

Падеж Употреба Пример Во јазиците
Пролатив движење по површина или по нешто друго по/преку куќата ерзјански | естонски | тлингитски | фински
Просекутив преку или долж долж патот гренландски
Вијалис со помош на со (помош на) куќата, користејќи ја куќата инуктитут

Преглед на основни падежиУреди

  внатрешност површина соседство
од Елатив Делатив Аблатив
на/во Инесив Суперсесив Адесив
(во)на Илатив Сублатив Алатив

Морфосинтаксичко израмнувањеУреди

Падеж Употреба Пример Во јазиците
Апсолутив (1) пациент, искусител тој ја турна вратата и таа се отвори баскиски
Апсолутив (2) пациент, ненамерен искусител таа го премина мразот; тој се лизна активни јазици
Апсолутив (3) пациент; искусител; инструмент тој ја турна вратата со раката и таа се отвори инуктитут
Акузатив (1) пациент таа ја отвори вратата арапски | германски | ерзјански | есперанто | инарсколапонски | латински | литвански | полски | руски | Санскрит | севернолапонски | словачки | словенечки | српски | унгарски |фински | хрватски | чешки
Акузатив (2) предмет на преносен глагол; направен од; за; за време Ја гледам неа инуктитут | персиски | турски
Ергатив вршител тој ја турна вратата и таа се отвори баскиски | грузиски | самоански | тлингитски | чеченски
Ергатив-генитив вршител, имателство тој ја турна вратата и таа се отвори; нејзино куче Инуктитут
Инструментал инструмент, одговор на прашањето со што? со куќата белоруски | грузиски | литвански | полски | руски | Санскрит | словачки | словенечки | српски | хрватски | чешки
Инструментал-комитатив инструмент, со (во продружба на) нешто со куќата тлингитски | унгарски
Инструктив начин, одговор на прашањето како? со (помош на) куќата естонски (ретко) | фински
Номинатив (1) вршител тој ја турна вратата и таа се отвори номинативно-акузативни јазици
Номинатив (2) вршител; намерен искусител тој ја турна вратата и таа се отвори; таа запре номинативно-апсолутивни јазици
Објектив (1) директен или индиректен предмет на глаголот јас ја видов неа; Јас и ја дадов книгата нејзе. бенгалски
Објектив (2) директен или индиректен предмет на галголот или предмет на предлог; универзален падеж за секоја ситуација освен номинатив и генитив Ја видов неа; Нејзе и ја дадов книгата; со неа. англиски | дански | шведски
Посреден падеж универзален падеж; секоја ситуација освен номинатив за куќата Хинди
Пасив предмет на непреоден глагол или логичко следство на преоден глагол Вратата се отвори Кавкаски јазици

ОдносУреди

Падеж Употреба Пример Во јазиците
Аблатив универзален индиректен падеж за куќата инуктитут | латински | литвански
Бенефактив за, наменето за за куќата баскиски | Кечуа
Кузал заради, поради заради куќата Кечуа
Каузал-финал делотворна или финална причина за куќа унгарски
Комитатив во придружба на нешто со куќата естонски | инарсколапонски | севернолапонски | фински
Датив прикажува правец или примач за/кон куќата белоруски | германски | грузиски | ерзјански | Инуктитут | Латински | литвански | осетски | полски | романски | руски | Санскрит | словачки | словенечки | српски | Хинди | унгарски | хрватски | чешки
Дедатив (Респектив) во врска со во врска со куќата Квенија
Дистрибутив распределба по парчиња по куќа унгарски | фински
Дистрибутив-темпорал колку често нешто се случува дневно; во петоци унгарски | фински
Генитив прикажува однос, имателство на куќата арапски | белоруски | бенгалски | германски | грузиски | грчки | дански | ерзјански | естонски | инарсколапонски | ирски | Латински | литвански | полски | романски | руски | Санскрит | севернолапонски | словачки | словенечки | српски | фински | холандски | хрватски | чешки
Имателов падеж нечие имателство куќата е поседувана од некој/нешто тлингитски
Посесив директно поседување на нешто поседувано од куќата англиски | Квенија
Социјатив заедно со нешто со куќата осетски | унгарски

СемантикаУреди

Падеж Употреба Пример Во јазиците
Дисјунктив се користи кога подметот се повторува за негово нагласување или за набројување на предмет во множина куќата и дворот, двете се тука француски (само за заменки)
Партитив се користи за броеви и количества три куќи естонски | инарсколапонски | руски | фински
Предлошки падеж кога извесни предлози ѝ претходат на именката во/на/околу куќата чешки, полски, руски, словачки (белешка: овој падеж се нарекува локал кај чешкиот и словачкиот, и miejscownik во полскиот)
Вокатив се користи за обраќање некому, со или без предлог Еј, планино!
O планино!
Планино!
арапски | белоруски (ретко) | бугарски | грузиски | грчки | ирски | Латински | литвански | македонски | полски | романски | руски (ретко) | Санскрит | српски | украински | Хинди | хрватски | чешки

СостојбаУреди

Падеж Употреба Пример Во јазиците
Абесив отсуство на нешто без куќата ерзјански | естонски | инарсколапонски | фински
Есив привремена состојба како куќата естонски | инарсколапонски | Инуктитут | севернолапонски | средноегипетски | фински
Есив-формал означување на состојба како својство како куќа унгарски
Есив-модал означување на состојба како својство како куќа унгарски
Ексесив означување на преод од состојба од бидување на куќа естонски | фински
Формал означување на состојба како својство како куќа унгарски
Транслатив промена од една состојба во друга (станување, претворање во) куќа ерзјански | естонски | унгарски | фински