Инструменталот е граматички падеж што се користи за посочување дека именката е инструмент или средство од или со кое субјектот на реченицата го остварува дејството. Именката може да биде или физички објект или апстрактен предмет. Така на пример во рускиот јазик тоа се одвива на следниот начин:

  • Я написал письмо пером.

Во примерот, номинативот на именката перо се менува во инструментална падежна форма пером со кое се покажува преку како средство е извршено дејството.