Аблативот, кратенка абл, е падеж кој се користи, општо гледано, за да се искаже движење од нешто. Сепак, значењето кое аблативот го означува варира од јазик до јазик. Зборот „аблатив“ потекнува од латинскиот „ablatus“, кое е перфектен пасивен партицип од „auferre“ и значи „да носи“. Аблативот не постои во македонскиот, бидејќи македонскиот нема падежи.

ПримериУреди

ЛатинскиУреди

Аблативот во латинскиот воглавно се користи прилошки за да модифицира глаголи. Аблативнот има бројни употреби.

СрпскохрватскиУреди

Функциите на аблативот во современите српски, хрватски, босански и црногорски се изведени со генитивот. Именката во аблативен генитив означува потекло на нешто.

СанскритУреди

Аблативот е петтиот падеж во јазикот и има слична функција како тој во латинскиот.

ЕрменскиУреди

Во западноерменскиот, аблативот користи наставка -e (непределен) или -en (определен).

Mart - маж
Marten - од мажот
Marte - од маж
Doon - куќа
D'nen - од куќата
D'ne - од куќа

Надворешни врскиУреди