Список на археолошки наоѓалишта во Поречко

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Поречко,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Македонски Брод. Можно е списокот да е нецелосен.

Наоди од наоѓалиштето Девини Кули во Девич
Наоди од наоѓалиштето Градиште (Градец) во Здуње
Населено место Општина Име Тип Период
Белица Македонски Брод Варница некропола доцноантичко време
Кале градиште доцноантичко време
Миткороен населба доцноантичко време
Ридот населба хеленистичко и римско време
Столоватец градиште доцноримско време
Глибовец кастел доцноантичко време
Аништа некропола среден век
Влак некропола среден век
Близанско Македонски Брод Селиште населба среден век
Црква црква среден век
Најдови Ниви некропола среден век
На Тумба некропола доцноантичко време
Брезница Македонски Брод Биба некропола среден век
Чука градиште среден век
Македонски Брод Македонски Брод Грамада населба и некропола доцноантичко време
Кале градиште доцноантичко време
Кула населба и кастел среден век
Рајчица базилика и некропола старохристијанко време и ран среден век
Долни Манастирец Македонски Брод Црква населба и некропола доцноантичко време
Девич Македонски Брод Девини Кули градиште доцноантичко време и среден век
Дрење населба римско време
Пешна гробница доцноантичко време
Драгов Дол Македонски Брод Рамниште населба доцноантичко време
Заград Македонски Брод Кула градиште римско време, доцноантичко време и среден век
Здуње Македонски Брод Голема Пеш населба палеолит
Бошевци црква и некропола среден век
Градиште населба доцноантичко време
Подградец населба доцноантичко време и ран среден век
Св. Недела црква и некропола среден век
Оча некропола доцноантичко време
Црквиште црква среден век
Цуцул населба рисмко време и среден век
Куклојца населба доцноантичко време и среден век
Потпетрушка светилиште ран среден век
Засечишта населба среден век
Старо Село населба и некропола среден век
Зркле Македонски Брод Ограда населба доцноантичко време
Ижиште Македонски Брод Кале градиште, збег и црква хеленистичко време, доцноримско време и среден век
Ковче Македонски Брод Грамадиште населба и некропола римско време
Косово Македонски Брод Долно Падиште некропола доцноантичко време
Крапа Македонски Брод Во Селото некропола римско време
Латово Македонски Брод Гладница населба доцноантичко време
Латински Гробишта некропола доцноантичко време
Могилец Македонски Брод Тумба населба среден век
Модриште Македонски Брод Во Селото населба и некропола доцноантичко време
Кале градиште доцноантичко време
Падиште населба доцноантичко време
Св. Богородица црква среден век
Ореовец Македонски Брод Мал Рид црква и некропола среден век
Самоков Македонски Брод Во Селото населба и некропола доцноантичко време
Кале градиште доцноантичко време
Слатина Македонски Брод Кале градиште доцноантичко време
Под Градиште некропола доцноантичко време
Тажево Македонски Брод Брчка населба и некропола римско време
Градиште градиште среден век
Селиште населба и црква среден век
Томино Село Македонски Брод Старо Село некропола доцноантичко време
Требовље Македонски Брод Чука градиште среден век
Манастириште црква среден век
Црешнево Македонски Брод Брест населба и некропола римско време
Камен Дол населба и некропола доцноантичко време
Минојца некропола римско време

Наводи уреди

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.