Векторска анализа

Векторската анализа е дел од математичката анализа кој се занимава со обопштување на поимите од, условно, „скаларната анализа“ на векторски полиња. Ова значи дека поимите: извод, интеграл, лимес, непрекинатост и др. кои се дефинирани во полето на реални броеви (кое се нарекува скаларно поле), се воведуваат во повеќедимензионални реални Евклидов полиња наречени „векторски полиња“. Ситуацијата со горенаведените поими е поинаква во векторски полиња, од познатата во скаларното поле. Така во векторската анализа постојат поими од типот: парцијален (делумен) извод, повеќекратни интеграли, криволиниски интеграли, површински интеграли, градиент на функција, ротор на поле, дивергенција на поле и слично. Покрај своето значајно место во математиката, векторската анализа има голема примена во природните науки, особено во физиката.


Главни статии поврзани со векторската анализа Уредете
Векторски простори | Метрички простори | Функции од повеќе променливи | Вектор-вредносни функции | Непрекинатост во метрички простор | Компактност | Отворени и затворени множества | Теорема на Хајне-Борел | Повеќекратни лимеси | Диференцијално сметање на функции од повеќе променливи | Парцијални изводи | Диференцијали | Јакобијани | Насочен извод | Градиент на функција | Мера | Повеќекратни интеграли | Криволиниски интеграли | Независност на интегралот од патот | Теорема на Грин | Површински интеграли | Теорема на Стокс | Теорема на Гаус-Остроградски