Комбинаториката е гранка на математиката која ги проучува конечните или броиви дискретни структури. Таа е поврзана со други гранки на математиката како: алгебра, теорија на веројатност, топологија и геометрија. Постојат повеќе гранки на комбинаториката, како: аналитичка, геометриска, тополошка, аритметичка комбинаторика и др.

Пет бинарни дрва на темиња, пример за Каталанови броеви