Веројатност

Секоја реализација на „случка“ при однапред определени услови се нарекува „опит“. Притоа, веројатноста е процена на можноста да се случи одреден резултат (исход, настан) при спроведување на некој опит.

Кристијан Хајгенс веројатно ја објавил првата книга за веројатност

Историја на веројатностаУреди

Научната работа на полето на веројатноста потекнува од творештвото на Џироламо Кардано (Girolamo Cardano) кој бил страстен љубител на комарот. Во 1565 година, Кардолано го објавил есејот за комарот „Liber de Ludo Alae“, кој претставува првиот сериозен обид да се постават основните принципи на веројатноста. Голем чекор напред во развојот на веројатноста се случил во 1654 година, кога еден француски благордник го замолил Блез Паскал да реши еден проблем поврзан со комарот. Во таа прилика, Паскал ги поставил основите на веројатноста. Кардано и Паскал го дефинирале распоредот на веројатноста, кој покажува колку пати одредена вредност може да се случи при спроведувањето на некој замислен опит.[1]

Основни принципи во веројатностаУреди

Настанот кој е потполно сигурен има веројатност еднаква на 1 или 100%. Настан кој е невозможен има веројатност еднаква на 0 или 0%. Сите други можни веројатности се наоѓаат меѓу 0 и 1.

Опит
Резултат
Веројатност
Веројатност (%)
Извлекување топче од кутија со црвени топчиња
извлечиме црвено топче
p=1
p=100%
Извлекување топче од кутија со црвени топчиња
извлечиме бело топче
p=0
p=0%
Фрлање фер монета
паѓа глава
p=0.5
p=50%
Фрлање две фер коцки
разликата е 1
p=1036=0.278
p=27.8%
Жена патник на Титаник
опстане
p=0.73
p=73%

Еден опит е добро дефиниран ако:

  • Опитот може под исти услови да се повтори голем број (безброј) пати
  • Познати се сите можни исходи (резултати) од спроведувањето на опитот
  • Еден и само еден исход е можен при секое спроведување на опитот

Зборот експеримент најчесто се користи за повторување на истиот опит одреден број пати. Еден опит се вика стохастичен или случаен ако опитот е добро дефиниран. При спроведувањето на опитот, исходот не се знае однапред. На пример, фрлањето монета е стохастичен опит, зашто можните исходи се знаат: „глава“ и „петка“, но при фрлањето не се знае однапред кој исход ќе се оствари. Веројатноста е наука во која се проучуваат стохастични процеси (опити). Емпириската веројатност на еден исход х при спроведување на еден опит N пати е еднаков на MN, каде: M = „колку пати се случил исходот х. Емпириската веројатност е број помеѓу 0 и 1, односно процент помеѓу 0% и 100%. Теоретската веројатност на еден исход при спроведувањето на еден опит е број помеѓу 0 и 1 и претставува математичка проценка на емпириската веројатност на исходот при безбројно многу спроведувања. Значи, доколку се спроведува опитот голем број пати, тогаш би требало емпириската веројатност и теоретската веројатност да бидат приближно еднакви. Веројатноста P на еден исход х од еден опит се означува: P(x). Ако х е можен исход на еден опит, тогаш: 0 ≤ P(x)≤ 1, а збирот на сите можни исходи = 1

ЛитератураУреди

  1. Probability on Wikipedia
  2. Empirical Probability on Wikipedia

НаводиУреди

  1. Philippe Jorion, Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk. New York et al.: McGraw-Hill, 1997, стр. 68.

Описна статистика