Аритметиката e наука на зголемување и намалување на бројни вредности со директна операција на два или повеќе броеви.

Собирање е пример за аритметичка операција