Полином (или многучлен) — израз во математиката кој е составен од една или повеќе променливи и постојани (константи), со користење на операциите собирање, одземање, множење, и степенување со цели позитивни степенови показатели.

На пример, е полином.