Реалните броеви се сите рационални и ирационални броеви. Множеството на сите реални броеви се означува со R. Множеството на сите реални броеви е бесконечно и непреброиво, а бројот на елементите така наречен кардинален збир на сите реални броеви се нарекува континуум. Реални броеви образуваат поле. Терминот реален е спротивен на имагинарен, или во математиката тоа се чистите имагинарни броеви (комплексни имагинарни броеви).