Википедија:Образовна програма:СУГС „Јосип Броз Тито“ 15/16

Кратенки:
ВП:ЈБТ 15/16
Лого на Образовната програма на Википедија
Лого на Образовната програма на Википедија

Образовната програма на Википедија во СУГС „Јосип Броз Тито“ 2015/16 — втора годишна образовна програма која има за цел да помогне во подобрување на постоечките и создавање на нови статии од разни области на Википедија на македонски јазик од страна на учениците на средното училиште СУГС „Јосип Броз Тито“ во Скопје. Во извршување на предвидените активности може да се вклучат и останатите википедијанци. Потфатот треба да опфати категоризација, надополнување и презентација на темите кои ги обработуваат учениците. Страницата на потфатот и соодветните потстраници содржат основни принципи кои би требало да помогнат во насочување на работата.

Цели уреди

Работата на учесниците во овој образовен потфат е насочена кон остварување на следните цели:

  • создавање нови квалитетни статии од различни области;
  • подобрување на квалитетот и надополнување на постоечките статии;
  • зголемување на обемот на стручни содржини од различни области на македонски јазик.

Членови уреди

Доколку сте ученик во СУГС „Јосип Броз Тито“ и сте заинтересирани да се вклучите во рамките на уредување на различни статии по наставните предмети кои се изучуваат, Ве молиме користете ја следната табела за додавање на Вашето корисничко име, клас во кој сте ученик и придонес.

Знакот   во колоната „Забелешки“ означува дека статијата е проверена.

Физика уреди

Бр. Корисник Клас Придонес Забелешки Освоени бодови
1 Ејуп Ќазими III6 Ѕвездена атмосфера  Д 15
2 Мартин Ѓуревски III9 Ерида (џуџеста планета)  Д 15
3 Анастасија Ѓороска III10 Ѕвездородна галаксија
Релативистички млаз
Топлинско зрачење
 Д
 Д
 Д
15
15
4 Марија Магдалена Лазоска IV1 Брзина на светлината
Прекршување (физика)
Снелов закон
Чарлс Као
 Д
 Д
 Д
 Д
15
15
15
15
5 Магдалена Мирчевска IV2 Рејли-Брејсови опити  Д 15
6 Бојан Богоевски III10 Алфа-распад  Д 15
7 Марија Трајаноска IV2 Главен квантен број
Спинов квантен број
Дозиметрија
Електромоторна сила
 Д
 Д
 Д
 Д
15
15
8 Димитри Шкоклев IV2 Релативистичка маса
Херман Минковски
Лав Ландау
Вртложни струи
 Д
 Д
 Д
 Д
15
15
9 Марко Младеновски IV2 Минковскиев дијаграм
10 Филип Каранфилоски IV2 Патување низ вселената со постојано забрзување
Современа физика
Доналд Глејзер
Луис Алварес
 Д
 Д
 Д
 Д
15
15
11 Горјан Малевски IV2 Забрзувач на честички
Ли Џенгдао
Стивен Чу
 Д
 Д
 Д
15
12 Никола Русев IV1 Античестичка
Симеон Дени Поасон
Ѕвездена нуклеосинтеза
Суперспроводливост
 Д
 Д
 Д
 Д
15
13 Мартин Новески IV1 Лоренцови трансформации
Равенка на сложени брзини
Електромагнетен спектар
 Д
 Д
15
15
14 Александра Стојковска IV1 Мајкелсон-Морлиев обид
Хјус-Древеров опит
Јадрена реакција
Антиматерија
UY Штит
 Д
 Д
 Д
 Д
 Д
15
15
15
15 Иван Кузманов IV1 Сончев минимум
Астрофизика
Ернест Лоренс
Исидор Ајзек Раби
 Д
 Д
 Д
 Д
15
15
16 Наташа Комненовиќ IV3 Време-простор
Виктор Франц Хес
 Д
 Д
17 Никола Узунски III8 Фотосфера
Електричен потенцијал
Штефан-Болцманов закон
Криптон
 Д
 Д
 Д
 Д
15
15
18 Оливер Таневски IV1 Троутон-Ноблов опит
Еднаквост на масата и енергијата
Физика на кондензираната материја
15
19 Сара Радивојевиќ III8 Хромосфера
Магнетен момент
Лајденска тегла
Франциум
15
20 Мартина Аницин III7 тау-честичка
21 Драгиша Тодороски III6 Магнетизација
Блазар
15
22 Јосиф Ристовски IV2 Пареа
23 Ана Варелова III10 Вилијам Хенри Брег
24 Спасовски Стефан IV2 Галилееви трансформации
Вриење
Одбивање (физика)
15
25 Мартин Митрески III7 Електронски зафат 15
26 Коста Начевски IV2 Научник
Минковскиев простор
Плазма
15
27 Олга Груева III7 Ленцов закон
Џулијан Швингер
15
15
28 Доан Салиовски III7 Мион
29 Ангела Колевска III4 Сончева дамка
тау-неутрино
10
15
30 Филип Трајковски IV2 Физоов опит
31 Јована Алексов III6 Точка на вриење
Атомско јадро
15
32 Панче Андоноски III6 Сончев циклус
33 Мартин Икономов IV2 Релативистичка механика
Мартин Луис Перл
Едвард Виктор Еплтон
15
15
34 Теодора Перовиќ III7 Топење
35 Мартин Миланоски IV2 Тежиште
Радерфордов модел на атомот
Чандрасекара Венката Раман
Затемнување на Сонцето
15
15
36 Иван Џонов IV2 Позитрон 15
37 Антонио Стергиу IV1 Фина структура
Сублимација
Шредингерова равенка
38 Билјана Костовска IV1 Простор
Мари Гел-Ман
Сончево време
15
39 Милчо Караташев IV1 Ајвс-Стилвелов опит
Сончево јадро
Густав Лудвиг Херц
40 Данче Кржовска IV1 Био-Саваров закон
Застаклување
41 Александар Гелевски IV2 Инерцијални системи
Металичност
42 Магдалена Софеска IV2 Временско скусување на подвижни честички
Џеремаја Хорокс
Електричен отпор
Јадрена сила
15
15
43 Христијан Анчевски III5 Антипротон
44 Георгина Караџовска III5 Антинеутрон
45 Кристина Чешларова IV3 Замрзнување
Обиди за релативистичката енергија и импулс
Фермион
Сончев блесок
15
15
46 Христина Митрова IV3 Контракција на должината
Протуберанција
Хелиосфера
47 Јована Стефановска III9 Суперјато
48 Тамара Мариќ IV11 Патрик Блекет 15
49 Горјан Додевски IV2 Јонизација
Горен кварк
Двоен бета-распад
15
15
50 Ена Хаџиахметовиќ IV1 бранова интерференција
Корпускуларно-бранов дуализам
51 Лука Атанасовски IV1 Временска дилатација
52 Јасна1998 IV2 Парадокс на близнаци
53 Кристијан Матески IV2 Магнетен квантен број
Јоханес Штарк
Електронско неутрино
54 Матеа Крстевска IV2 Квантен број
Точка на топење
Валтер Боте
55 Војин Таневски IV1 Електродинамика
56 Емилија Цебова IV1 Чуден кварк
Алфа-честичка
57 Pkrsteski III7 W и Z бозони
58 Тодор Ѓеорѓиевски III4 Бета-честичка
59 Ивана Вучковска III8 Тројна точка
60 Стефан Копрешанин IV1 Радиогалаксија
Ајнштајнови равенки за полето
61 Јане Велјаноски IV1 Дисперзија (оптика)
Расејување (оптика)
62 Јован Јордановски III7 Жорес Алферов
63 Ива Јованова IV11 Марија Геперт-Мајер
64 Кирил Зеленковски IV1 Еднаквост на масата и енергијата
65 Дарија Тимофејев IV1 Релативност на едновременоста
66 Милена Јаневска IV1 Аголна честота
67 Виктор Кузмановски III4 Зрачен слој
68 Ана Стојаноска IV1 Глуон
69 Дарио Алушовски IV3 Жан Батист Перен
70 Бојан Димески IV11 Вернер Хајзенберг
Центрифугална сила
71 Кирил Николовски IV1 Ханес Алфвен
72 Доротеа Огненовска III6 Калиум-40
73 Мартин Јовиќ III6 Субатомска честичка
74 Ивана Гацова III6 Бариогенеза