Правилен многуаголник

Збир испапчени правилни p-аголници

Triangle.Equilateral.svgKvadrato.svgPentagon.svgHexagon.svg
Heptagon.svgOctagon.svgEnneagon.svgDecagon.svg
Hendecagon.svgDodecagon.svgTriskaidecagon.svgRegular tetradecagon.svg
Правилни многуаголници

Рабови и темиња n
Шлефлиев симбол {n}
Коксетер–Динкинов дијаграм CDel node 1.pngCDel n.pngCDel node.png
Симетриска група Диедрална (Dn)
Дуален многуаголник Самодуален
Плоштина
(каде t=должина на работ)
Внатрешен агол
Збир на внатр. агли
Својства испакнат, кружен, рамностран, изогонален, изотоксален

Правилен многуаголник е прост многуаголник (многуаголник кој никаде не се сече сам со себе) кој е рамноаголен (сите агли му се исти) и рамностран (сите рабови се со иста должина).

Сите правилни многуаголници со ист број на рабови (или „страни“ во планиметријата) се слични.

Во извесни случаи сите овие полиаголници би се сметале за неправилни. Во такви случаи се испушта претставката правилен. На пример сите рабови на еден еднообразен полиедар мора да бидат правилни и рабовите едноставно би се опишале како триаголник, квадрат, петаголник.

СвојстваУреди

Секој агол на еден правилен n-аголник има мерка од   (или подеднакво, на  ) степени.

Алтернативно, внатрешниот агол/агли на правилен n-аголник е   радијани (или   вртења).

Сите вертикали на правилен многуаголник лежат на заедничка кружница, т.е. тие се конциклични точки, каде секој правилен многуаголник има опишана кружница.

Правилен n-аголник може да се нацрта со шестар и линијар ако и само ако непарните прости фактори на n се засебни Ферминови броеви. Видете конструктибилен многуаголник.

За   бројот на дијагонали е  , т.е., 0, 2, 5, 9, ... Тие го делат многуаголникот на 1, 4, 11, 24, ... делови.

ПлоштинаУреди

Плоштината на правилен n-аголник е

 

каде t е должината на работ. Исто така плоштината е половина периметар помножена по должината на апотемата (линијата од средината на многуаголникот нормален на работ)A=1/2Pa.

За t=1 имаме

 

со следниве вредности:

Рабови Назив Точна плоштина Приближна плоштина
3 рамностран триаголник   0,433
4 квадрат 1 1,000
5 правилен петаголник   1,720
6 правилен шестаголник   2,598
7 правилен седумаголник   3,634
8 правилен осумаголник   4,828
9 правилен деветаголник   6,182
10 правилен десетаголник   7,694
11 правилен единаесетаголник   9,366
12 правилен дванаесетаголник   11,196
13 правилен тринаесетаголник   13,186
14 правилен четиринаесетаголник   15,335
15 правилен петнаесетаголник   17,642
16 правилен шеснаесетаголник   20,109
17 правилен седумнаесетаголник   22,735
18 правилен осумнаесетаголник   25,521
19 правилен деветнаесетаголник   28,465
20 правилен дваесеттаголник   31,569
100 правилен стоаголник   795,513
1000 правилен илјадааголник   79577,210
10000 правилен десетилјадаголник   7957746,893

Плоштините се помали од оние кај кружници со ист периметар, и се (заокружени) еднакви на 0,26, а за n<8 малку повеќе (броевите се намалуваат со зголемувањето на n до границата π/12).

СиметријаУреди

Групата на симетрија на правилен n-аголник е диедрална група Dn (од ред 2n): D2, D3, D4,... Се состои од ротациите во Cn (постои вртежна симетрија на ред n), заедно со рефлективна симетрија во n оските кои минуваат низ центарот. Акоn е макар и тогаш половина од оските поминуваат низ спротивните вертикали, а другата половина низ средишната точка на спротивните рабови. Ако n е непарен, тогаш сите оски минуваат низ врвот и средишната точка на спротивниот раб.

Неконвексни правилни многуаголнициУреди

 
Пентаграм

Во проширената категорија на правилни многуаголници спаѓаат ѕвезди, како на пример пентаграмот, кој ги има истите вертикали како и петаголникот, но сврзува наизменични вертикали.

Примери

ПолиедарУреди

Еднообразен полиедар е полиедар со правилни многуаголници како рабови, така што за секои две вертикали има меѓусебно изометрично пресликување.

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди