Шеснаесетаголник

Шеснаесетаголникмногуаголник со шеснаесет темиња и шеснаесет страни.

Правилен шеснаесетаголник

Правилен шеснаесетаголникУреди

Правилниот шеснаесетаголник е шеснаесетаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви.

Внатрешните агли на правилен шеснаесетаголник имаат по 157° (степени) и 30 , а збирот на сите внатрешни агли на кој било шеснаесетаголник изнесува 2520°.

Ако основната страна на правилниот шеснаесетаголник е со должина  , неговата плоштина ќе биде дадена со формулата:
 .

Плоштината може да се пресмета и со:
 

каде
  - е полупречник на опишаната кружница, а
  - е полупречник на впишаната кружница.

Периметарот на шеснаесетаголник чија страна е со должина   е еднаков на  .

КонструкцијаУреди

Правилен шеснаесетаголник може да се конструира со помош на линијар и шестар.

 
Анимиран приказ на конструкција на шеснаесетаголник со помош на шестар и линијар

Една од можните конструкции се надоврзува на конструкцијата на осумаголник. Доволно најпрво да се конструира правилен осумаголник, а потоа и симетрали на четирите соседни страни и во пресекот со кружницата да се добијат осум точки кои со темињата на осумаголникот ќе чинат шеснаесет темиња на правилен шеснаесетаголник.

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди