Рамностран многуаголник

Во геометријата, рамностран многуаголник е многуаголник чии сите страни се со еднаква должина.

Рамностран многуаголник кој е испакнат и опишан (вертикалите му лежат на кружница) е правилен многуаголник.

Рамностран триаголник е триаголник чии страни имаат должина. Сите рамнострани триаголници се слични еден на друг со агли од 60°.

Секој рамностран четириаголник е ромб.

Секој многуаголник со n-страни со еднаква должина се смета за рамностран. Не сите рамнострани се испакнати гометриски слики: кај петаголник две соседни страни се пресликуваат во отсечка која ги поврзува свете крајни вертикали.

Надворешни врски уреди