Четиринаесетаголник

Четиринаесетаголникмногуаголник со четиринаесет темиња и четиринаесет страни.

Правилен четиринаесетаголник

Правилен четиринаесетаголникУреди

Правилниот четиринаесетаголник е четиринаесетаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви.


Внатрешните агли на правилен четиринаесетаголник имаат по 161° (степени), а збирот на сите внатрешни агли на кој било четиринаесетаголник изнесува 3060°.

Ако основната страна на правилниот четиринаесетаголник е со должина  , неговата плоштина ќе биде дадена со формулата:

 

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди