Осумаголник

многуаголник со осум страни
Правилен осумаголник

Осумаголникмногуаголник со осум темиња и осум страни.

Правилен осумаголникУреди

Правилниот осумаголник е осумаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви.

Внатрешните агли на правилен осумаголник имаат по 135° (степени), а збирот на сите внатрешни агли на кој било осумаголник изнесува 1080°.

Плоштината на правилен осумаголник со страна се пресметува според формулата:

Ако со го означиме полупречникот на опишана кржница околу осумаголникот, тогаш неговата плоштина е еднаква на .

Ако со го означиме полупречникот на впишана кружница во осумаголникот, плоштината е еднаква на . Периметарот на осумаголник чија страна е со должина е еднаков на .

КонструкцијаУреди

Правилен осумаголник може да се конструира со помош на линијар и шестар. Постапката е илустрирана во 18 чекори, од седмиот до десеттиот чекор отворот на шестарот не се менува.

Анимиран приказ на конструкција на осумаголник со помош на шестар и линијар


Неправилни осумаголнициУреди

Секој осумаголник кој не е правилен се нарекува неправилен.

Каде може да се види осумаголникУреди

Осумаголник во градежништвотоУреди

Друга применаУреди


Поврзани статииУреди


Надворешни врскиУреди