Мејоза (стилистика)

Мејоза е употреба на послаб, наместо вистинскиот израз за некој поим. Едноставност и наивност во изразот и изборот на зборови кога се претставуваат наразлични случувања, вредности и чувсвта во животот. Мејоза може да се сретне како стилска фигура не само на еден збор, реченица или стих, туку и цела песна или прозно дело може да биде една проширена мејоза. Прва роднина на мејозата е литотата

Фигури
Фигури на значењето (тропи)
  • Тропи на зборовите
Фигури на формата