Литота е троп поширок од зборот и е спротивен хипербола. Односно со литотата нештото се претставува помало одошто е.

Фигури
Фигури на значењето (тропи)
  • Тропи на зборовите
Фигури на формата

Кога Црна Арапина ќе го удри со боздоганот Крале Марко, овој ќе му рече: „Ал’ ме биеш, али праот ми го тресеш?“ - ова е класична литота.