Споредба (стилистика)

Компарација (англиски: simile) — стилско изразно средство со кое се изразува сличност меѓу две различни единки. Со компарацијата, за разлика од метафората, сличноста се искажува со зборот како или ко.
Споредба или компарација е многу чест троп. Наречена е и значенска равенка поради тоа што, како и во математиката, левата страна на изразот е еднаква со десната. Со споредбата се воспоставува еднаквост, односно висок степен на сличност меѓу двата изрази.

Фигури
Фигури на значењето (тропи)
  • Тропи на зборовите
Фигури на формата


НА ПРИМЕР:

1. Кроток како јагне.
2. Вредна како мравка.
3. Слатки како мед.
4. Срце како камен.
5. Маминото лице е како златно сонце.
6. Тој јаде како птица.

Компарацијата во литературата може да биде кратка и директна или подолга и сложена. Хомеровата или епската компарација, која е каректеристична за епската поезија, најчесто е долга и по неколку стиха.