Стих (од грчки: στίχος — ред, струка) — запис што користи метрика како главен модел за организација, како контраст на проза, што користи граматички и дискурзивни единици како реченици и пасуси. Стихот може исто така што користи рима и други технички средства што често се врзани за поезија.

Стихови од народна песна запишани од Мисирков

Како и да е, додека поезијата општо земено се пишува во стих, тоа не важи за цела поезија (види прозна поезија). Исто така, не сите стихови се поезија. Општо земено, тоа што ги разликува двете е дека во поезија, јазикот постигнува највисокот можно ниво на кондензација.

Стихот е исто така друго име за станца.

Стихот како тема во уметноста и во популарната култура

уреди

Наводи

уреди
  1. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига II: Прва четвртина – средина XX века (авангарда и социјалистички реализам). Београд: Paidea, 2007, стр. 9.
  2. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 217.
  3. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 158-159.
  4. Митко Маџунков, Међа света. Београд: Просвета, 1984, стр. 173.
  5. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 415.
  6. Coldcut – Let Us Play! (пристапено на 25.5.2022)