Амфиболија претставува употреба на двосмислени зборови. Се основа на двозначноста и двосмисленоста на зборовите и изразите. Освен изговореното значење, се истакнува и она второто.

Фигури
Фигури на значењето (тропи)
  • Тропи на зборовите
Фигури на формата