Персонификација е најпознатата и најчестата сложен троп. Со оваа фигура на неживите нешта им се препишуваат особини на живи суштества. Всушност персонификација е кога се даваат човечки особина на нештата. Честа фигура е во поезијата.

Персонификација на Србија, дело на Ѓорѓе Јовановиќ

Пример уреди

Сонцето оди, заоѓа,
девојка душа береше...
змија се Бога молеше:
„умри је Боже девојка“...