Палилогија е стилска фигура при која еден или повеќе збора од крајот на стихот се повторуваат на почетокот на следниот стих.