Антитеза е поврзување содржини со спротивно значење. Во синтаксата ова најдобро се изразува со сврзникот но: Тој ми се закани, но јас не се исплашив. Антитезата се постигнува и со употреба на зборови со спротивно значење: Тоа беше време на разумност, тоа беше време на лудост. Антитеза - е фигура во која поголема група на зборови се конфронтира содруга група на зборови, во рамките наедна реченица или стих. пример: Ни исток имаш црно сонце, ни има запад, ни небо за молитва, ни земја за напад. Исток vs запад; небо vs земја; молитва vs напад.

Фигури
Фигури на значењето (тропи)
  • Тропи на зборовите
Фигури на формата