Алогизам е стилска фигура на спротивност која по пат на кршење на логиката во дадената ситуација, постигнува комичен или ирониски ефект. Сродна е, односно е подвид на антитезата.

Фигури
Фигури на значењето (тропи)
  • Тропи на зборовите
Фигури на формата