Анадиплоза (грч. anadíplōsis = повторување) е фигура на повторување, која опфаќа повторување на завршните зборови од крајот на едниот стих на почетокот на следниот.

Фигури
Фигури на значењето (тропи)
  • Тропи на зборовите
Фигури на формата