Реторско прашање е прашална реченица која служи како исказна. Прашањето, а најчесто повеќе прашања не се поставуваат за да добиеме одговор на нив, туку целта е да го изразиме чувствениот однос. Односно, претставува прашање, чијшто одговорот е очигледен и нема потреба да се искажува со зборови.

Фигури
Фигури на значењето (тропи)
  • Тропи на зборовите
Фигури на формата