Проза (од латински: prosa — едноставно, јасно) е вид на литература што се разликува од поезија по својот ритам, како и сличноста на секојдневниот говор. Општо земено, прозниот запис навистина е едноставен и ослободен од очигледни стилски фигури. Прозниот запис обично се присвојува за опис на факти или расправа на идеи. Затоа, прозниот запис се користи во весници, списанија, романи, енциклопедии, сценарија, филозофија, писма, есеи, историја, биографија и многу други форми на запис.Проза се раскази,а поезија песни.

Книжевност
Основни облици

Роман · Поема · Драма
Расказ · Новела

Родови

Епика · Лирика · Драма
Романса · Сатира
Трагедија · Комедија
Трагикомедија

Извори

Изведба (претстава· Книга

Форми

Проза · Стих

Историја и списоци

Општ преглед на книжевноста
Индекс на поими
Историја · Современа историја
Книги · Писатели
Книжевни награди · Награди за поезија

Дискусија

Критика · Теорија · Списанија