Тирима бил третиот крал на Кралството Македонија.

Македонското сонце со кралската дијадема во сончевата топка, симбол на Македонското царство
Претходник
Коин
Крал на Македонија
-700 г.п.н.е
Наследник
Пердика I