Список на археолошки наоѓалишта во Пробиштипско

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Пробиштипско,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Пробиштип. Подредени се по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Списокот веројатно не е целосен.

Населено место Општина Име Тип Период
Гајранци Пробиштип Калиште населба доцноантичко време
Горно Барбарево Пробиштип Грамада градиште доцноантичко време
Горни Стубол Пробиштип Трикладенец населба доцноантичко време
Гризилевци Пробиштип Долно Градиште утврдување доцноантичко време и среден век
Згури населба, рудник и топилница доцноантичко време
Златица - Плавица рудник римско време
Преслап населба доцноантичко време
Гујновци Пробиштип Црквиште населба, некропола и црква старохристијанско време и среден век
Добрево Пробиштип Манастир некропола доцноантичко време
Пешула градиште доцноантичко време
Дренак Пробиштип Бурилчевски Рид населба доцноримско време
Градиште опидум доцноантичко време
Мијалница населба и некропола римско и доцноантичко време
Древено Пробиштип Пешник населба доцноантичко време
Зеленград Пробиштип Воденичиште топилница римско време
Јарапечка Нива населба римско време
Самарска Чука - Градиште утврдена населба доцноантичко време
Злетово Пробиштип Баочар утврдување римско и доцноантичко време
Долна Марена населба доцноантичко време
Сува Долина наоди палеолитско време
Туралевци утврдена населба и некропола доцноантичко време
Јамиште Пробиштип Во Селото рударски јами римско време
Гарваница населба доцноримско време
Куково Пробиштип Грамадиште населба и некропола доцноантичко време
Мошевица населба доцноантичко време
Лезово Пробиштип Градиште градиште доцноантичко време
Колиби населба доцноантичко време
Орлов Камен населба доцноантичко време
Лесново Пробиштип Градиште градиште доцноантичко време
Петршино Пробиштип Под Селото некропола римско време
Пишица Пробиштип Жгандово населба доцноантичко време
Плешенци Пробиштип Градиште утврдена населба и црква доцноантичко; старохристијанско време
Ратавица Пробиштип Во Селото населба неолитско време
Градиште опидум доцноантичко време
Долно Градиште некропола доцноантичко време
Стрмош Пробиштип Преслап црква старохристијанско време
Трипатанци Пробиштип Селиште населба среден вен
Трооло Пробиштип Во Селото населба доцноантичко време
Св. Спас некропола доцноантичко време
Шталковица Пробиштип Бели Брегови некропола доцноантичко време
Градиште градиште и могили доцноантичко време
Стари Град утврдување доцноантичко време и среден век

Наводи уреди

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. стр. 321–324. ISBN 9989649286.