За стилската фигура, погледајте ја Хипербола (лингвистика)

Хипербола (грчки: ύπερβολή, претерување) – во математиката алгебарска крива од втор ред во рамнина, дадена со следната равенка: . Се состои од два симетрични дела, има жаришта и две асимптоти дадени со равенката . Пресекот на асимптотите претставува центар на симетрија на хиперболата.

Хиперболи x2-y2=1 и y2-x2=1
Хипербола и нејзините 2 фокуса

Хиперболата, заедно со параболата и елипсата, претставуваат три вида конусни пресеци. Конусните пресеци се добиваат во пресекот на рамнина со конусна површина (конусната површина се протега во двете насоки).

Равенки на хиперболата

уреди

Параметарските равенки на хиперболата се:  

Во Декартовиот координатен систем, хиперболата се опишува со равенката:

 

Особини

уреди

Постојат две важни особини на фокусите на хиперболата  :

  1. За секоја точка на хиперболата Р, важи (d е растојанието):  
    Ова својство ја овозможува и следната дефиниција на хиперболата: Геометриско место точки во рамнина, за кои апсолутната вредност на разликата на растојанието од која било точка до две фиксни точки во истата рамнина (двата фокуса), е константна.
  2. Тангентата на секоја точка на хиперболата Р претставува бисектриса  .

Поврзано

уреди

Надворешни врски

уреди