Туркменска азбука

Туркменската азбука е официјалното латинично писмо кое се користи за запишување на туркменскиот јазик. Туркменската азбука е заснована на турската азбука, но има разлики во изговор на буквите. До 20 век туркменскиот јазик се запишувал со арапско писмо, но во 1928 година била воведена латиницата за запишување на јазикот. Подоцна, кога Туркменистан бил дел од СССР била воведена кирилицата и се користела сè до независноста на Туркменистан. Кога Туркменистан станал независен се вратила латиницата која првично имала чудни букви како £, $, ¥ или ¢, но овие биле заменети со букви од турската азбука. Туркмените кои живеат во Авганистан или некои од останатите арапски земји користат арапско писмо.

Постер од 1924 година на туркменски (горе, арапско писмо) и руско (долу)

Букви уреди

Кирилица

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Җҗ, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Ңң, Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Фф, Хх, (Цц), Чч, Шш, (Щщ), (Ъъ), Ыы, (Ьь), Ээ, Әә, Юю, Яя

Латиница

Aa, Bb, Çç, Dd, Ee, Ää, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Žž, Kk, Ll, Mm, Nn, Ňň, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Ww, Yy, Ýý, Zz

Азбука уреди

туркменска
латиница
туркменска
кирилица
МФА македонски еквиваленти
A a А а [a, aː] а
B b Б б [b] б
Ç ç Ч ч [tʃ] ч
D d Д д [d] д
E e Е е [je], [e] е
Ä ä Ә ә [æ, æː] кратко е
F f Ф ф [ɸ] ф
G g Г г [ɡ~ʁ] г
H h Х х [h~x] х
I i И и [i, iː] и
J j Җ җ [dʒ] џ
Ž ž Ж ж [ʒ] ж
K k К к [k~q] к
L l Л л [l] л
M m М м [m] м
N n Н н [n] н
Ň ň Ң ң [ŋ] нг
O o О о [o, oː] о
Ö ö Ө ө [ø, øː] германско ö
P p П п [p] п
R r Р р [r] р
S s С с [θ, s] с, англиско th
Ş ş Ш ш [ʃ] ш
T t Т т [t] т
U u У у [u, uː] у
Ü ü Ү ү [y, yː] германско ü
W w В в [w] англиско w
Y y Ы ы [ɯ, ɯː] слично со германско ü или руско ы
Ý ý Й й [j] ј
Z z З з [ð, z] з, англиско th

Имиња на букви и изговор на латиницата уреди

буква име МФА буква име МФА
A, a a /a, aː/ N, n en /n/
B, b be /b/ Ň, ň /ŋ/
Ç, ç çe /tʃ/ O, o o /o, oː/
D, d de /d/ Ö, ö ö /ø, øː/
E, e e /e/ P, p pe /p/
Ä, ä ä /æ, æː/ R, r er /r/
F, f fe /ɸ/ S, s es /θ, s/
G, g ge /ɡ~ʁ/ Ş, ş şe /ʃ/
H, H he /h~x/ T, t te /t/
I, i i /i, iː/ U, u u /u, uː/
J, j je /dʒ/ Ü, ü ü /y, yː/
Ž, ž že /ʒ/ W, w we /w/
K, k ka /k~q/ Y, y y /ɯ, ɯː/
L, l el /l/ Ý, ý ýe /j/
M, m em /m/ Z, z ze /ð, z/

Наводи уреди

  • Clement, Victoria. 2008. Emblems of independence: script choice in post-Soviet Turkmenistan in the 1990s. International Journal of the Sociology of Language 192: 171-185

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди