Арапска азбука

(Пренасочено од Арапско писмо)


Арапска азбука или арабица — писмо што го користат голем број семитски јазици, некои туркиски јазици и некои јазици во Индија.

Арабица
هـ
Историја · Кирилизација
Дијакритици · хамза ء
Бројки · Нумерација

Основни букви

уреди
Основни
Unicode
Контекстна форма Име Транслит. МФА
Изолирана Крајна Средна Почетна
0627
ا
FE8D
FE8E
ʼalif ʾ / ā различно, вклучувајќи /aː/
0628
ب
FE8F
FE90
FE92
FE91
bāʼ b /b/
062A
ت
FE95
FE96
FE98
FE97
tāʼ t /t/
062B
ث
FE99
FE9A
FE9C
FE9B
ṯāʼ /θ/
062C
ج
FE9D
FE9E
FEA0
FE9F
ǧīm ǧ (исто така j, g) [ʤ] / [ʒ] / [ɡ]
062D
ح
FEA1
FEA2
FEA4
FEA3
ḥāʼ /ħ/
062E
خ
FEA5
FEA6
FEA8
FEA7
ḫāʼ (исто така kh, x) /x/
062F
د
FEA9
FEAA
dāl d /d/
0630
ذ
FEAB
FEAC
ḏāl (исто така dh, ð) /ð/
0631
ر
FEAD
FEAE
rāʼ r /r/
0632
ز
FEAF
FEB0
zāī z /z/
0633
س
FEB1
FEB2
FEB4
FEB3
sīn s /s/
0634
ش
FEB5
FEB6
FEB8
FEB7
šīn š (исто така sh) /ʃ/
0635
ص
FEB9
FEBA
FEBC
FEBB
ṣād /sˁ/
0636
ض
FEBD
FEBE
FEC0
FEBF
ﺿ
ḍād /dˁ/
0637
ط
FEC1
FEC2
FEC4
FEC3
ṭāʼ /tˁ/
0638
ظ
FEC5
FEC6
FEC8
FEC7
ẓāʼ /ðˁ/ / /zˁ/
0639
ع
FEC9
FECA
FECC
FECB
ʿayn ʿ /ʕ/
063A
غ
FECD
FECE
FED0
FECF
ġayn ġ (исто така gh) /ɣ/
0641
ف
FED1
FED2
FED4
FED3
fāʼ f /f/
0642
ق
FED5
FED6
FED8
FED7
qāf q /q/
0643
ك
FED9
FEDA
FEDC
FEDB
kāf k /k/
0644
ل
FEDD
FEDE
FEE0
FEDF
lām l /l/, ([lˁ] само во Алах )
0645
م
FEE1
FEE2
FEE4
FEE3
mīm m /m/
0646
ن
FEE5
FEE6
FEE8
FEE7
nūn n /n/
0647
ه
FEE9
FEEA
FEEC
FEEB
hāʼ h /h/
0648
و
FEED
FEEE
wāw w / ū /w/ / /uː/
064A
ي
FEF1
FEF2
FEF4
FEF3
yāʼ y / ī /j/ / /iː/

Изменети букви

уреди

Не се сметаат за посебни букви.

Генерално
Unicode
Условни форми Име Трансл. МФА
Изолирани Крајни Средни Почетни
0622
آ
FE81
FE82
ʼalif madda ʼā /ʔaː/
0629
ة
FE93
FE94
ًtāʼ marbūṭa h или t / h / /a/, /at/
0649
ى
FEEF
FEF0
FBE9
FBE8
ʼalif maqṣūra ("прекршен alif") (арапски)
ā / /a/
06CC
ی
FBFC
FBFD
FBFF
ﯿ
FBFE
yeh (персиски, урду)
ī / /iː/

Самогласки

уреди

Кратки самогласки

уреди
Кратки самогласки
(целосно озвучен текст)
Име Трансл.. Вредност
064E
َ
fatḥa a /a/
064F
ُ
ḍamma u /u/
0650
ِ
kasra i /i/

Долги самогласки

уреди
Долги самогласки
(целосно озвучен текст)
Име Трансл. Вредност
064E 0627
َا
fatḥa ʼalif ā /aː/
064E 0649
َى
fatḥa ʼalif maqṣūra (арапски) ā / aỳ /a/
064E 06CC
َی
fatḥa yeh (персиски, урду) ā / aỳ /a/
064F 0648
ُو
ḍamma wāw ū / uw /uː/
0650 064A
ِي
kasra yāʼ ī / iy /iː/
Долги самогласки
(неозвучен текст)
Име Трансл. Вредност
0627
ا
(implied fatḥa) ʼalif ā /aː/
0649
ى
(implied fatḥa) ʼalif maqṣūra (арапски) ā / aỳ /a/
06CC
ی
(implied fatḥa) yeh (персиски, урду) ā / aỳ /a/
0648
و
(implied ḍamma) wāw ū / uw /uː/
064A
ي
(implied kasra) yāʼ ī / iy /iː/

Дифтонзи

уреди
Дифтонзи
(Озвучен текст)
Име Трансл. Вредност
064E 064A
َي
fatḥa yāʼ ay /aj/
064E 0648
َو
fatḥa wāw aw /aw/