Каменот настанува со дробење (ситнење) на карпи. До настанокот на каменот може да се дојде со дејство на ерозија, природни услови: дожд, ветер, мраз, плима, земјотрес, поплава и други метеоролошки појави.

Денес може да се добие по вештачки пат: со сечење на тестери, ситнење со помош на експлозив или мелење, дробење и на други начини. Каменот уште од порано се користел во градежништвото како градежен материјал за изградба на: куќа, згради, мостови и патишта.

Каменот како тема во уметноста и во популарната култураУреди

Каменот како тема во книжевностаУреди

 • „Камен“ - песна на рускиот поет Николај Гумиљов.[1]
 • „Градина на камењата“ - роман на руско-турската писателка Јана Темиз.[2]
 • „Глас под каменот“ (Glas pod kamenom) - песна на српскиот поет Миодраг Павловиќ.[3]
 • „Каменот на Жан Русло“ - песна на македонскиот поет Анте Поповски.[4]
 • „Два камени столба“ - песна на македонскиот поет Анте Поповски.[5]
 • „Каменот што го одминувате“ - песна на македонскиот поет Анте Поповски.[6]
 • „Сон врз каменот крај езерото“ - песна на македонскиот поет Анте Поповски.[7]
 • „Камена“ - песна на македонскиот поет Анте Поповски.[8]
 • „Камчиња“ (Каменчићи) - кус расказ на македонскиот писател Митко Маџунков од 1984 година.[9]
 • „Камен“ - песна на српскиот поет Бранко Миљковиќ.[10]
 • „Месечев камен“ - збирка песни на српскиот писател Милорад Павиќ од 1971 година.[11]
 • „Трева и камење“ - песна на рускиот писател Борис Пастернак од 1956 година.[12]
 • „Белутрак“ (Belutak) - циклус песни на српскиот поет Васко Попа од 1951-1954 година, со песните: „Белутрак“, „Срцето на белутракот“, „Сонот на белутракот“, „Љубовта на белутракот“, „Авантурата на белутракот“, „Тајната на белутракот“, „Два белутрака“.[13]
 • „Каменот што се тркала по удолнина“ - песна на македонскиот поет Наум Целакоски.[14]
 • „Разговор со каменот“ - песна на полската поетеса Вислава Шимборска.[15]
 • „Скапоцениот камен“ - суфиска приказна.[16]
 • „Цветот и каменот“ - суфиска приказна.[17]

Каменот како тема во музикатаУреди

 • „Како камен што се тркала“ (Like a Rolling Stone) - песна на американскиот рок-музичар Боб Дилан од 1965 година.[18]
 • „Направен од камен“ (Made Of Stone) - песна на британската рок-група „Стоун Роузис“ (The Stone Roses) од 1988 година.[19]
 • „Монолит“ (Monolith) - песна на британската рок-група „Т. Рекс“ (T.Rex) од 1971 година.[20]

НаводиУреди

 1. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига II: Прва четвртина – средина XX века (авангарда и социјалистички реализам). Београд: Paidea, 2007, стр. 22-24.
 2. Клеопатра - балет на Василиј Медведев (Русија) - светска премиера. Скопје: Македонска опера и балет, 2016, стр. 22.
 3. Miodrag Pavlović, Izabrane pesme. Beograd: Rad, 1979, стр. 69.
 4. Анте Поповски, Дрво што крвави. Скопје: Детска радост, Наша книга, Македонска книга, Култура, Мисла, 1991, стр. 31.
 5. Анте Поповски, Дрво што крвави. Скопје: Детска радост, Наша книга, Македонска книга, Култура, Мисла, 1991, стр. 39.
 6. Анте Поповски, Дрво што крвави. Скопје: Детска радост, Наша книга, Македонска книга, Култура, Мисла, 1991, стр. 57.
 7. Анте Поповски, Дрво што крвави. Скопје: Детска радост, Наша книга, Македонска книга, Култура, Мисла, 1991, стр. 126.
 8. Анте Поповски, Дрво што крвави. Скопје: Детска радост, Наша книга, Македонска книга, Култура, Мисла, 1991, стр. 133.
 9. Митко Маџунков, Међа света. Београд: Просвета, 1984, стр. 16.
 10. Бранко Миљковиќ, Избор. Скопје: Мисла, Култура и Македонска книга, 1988, стр. 112.
 11. „Белешка о писцу“, во: Милорад Павић, Кутија за писање. Београд: Народна библиотека Србије, 2012, стр. 121.
 12. Борис Леонидович Пастернак, Изабране песме. Нови Сад: Orpheus, 2011, стр. 263-265.
 13. Vasko Popa, Pesme. Beograd: Bigz, 1978, стр. 75-81.
 14. Наум Целакоски, Пролог, 1998, стр. 72-73.
 15. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 84-86.
 16. Суфиски приказни. Скопје: Темплум, 2017, стр. 11.
 17. Суфиски приказни. Скопје: Темплум, 2017, стр. 34-35.
 18. YouTube, Bob Dylan - Like a Rolling Stone (Audio) (пристапено на 27.12.2019)
 19. Discogs, The Stone Roses ‎– The Stone Roses (пристапено на 30.7.2019)
 20. DISCOGS, T. Rex ‎– Electric Warrior (пристапено на 8.3.2018)