Мраз

замрзната вода во цврста состојба

Мразот претставува цврста агрегатна состојба на водата. Водата во нормални услови преминува од течна во цврста агрегатна состојба на температура од 0 °C. Поради специфичното просторно распоредување на молекулите вода, мразот има помала густина од водата (за приближно 8,5%) и поради тоа плови на нејзината површина. Специфичната топлина на мразот е двојно помала од онаа на водата во течна состојба. Поради тоа мразот брзо се формира на површината на водата разладена на температура од 0 °C, а за неговото топење е потребно двојно помало количество топлина. Со зголемување на соленоста на водата се намалува нејзината точка на заледување. Така морската вода замрзнува на температура од -1,91 °C. Најголема количина лед во биосферата има на поларните капи.

Мраз формиран околу гранките на едно дрво.

Но мразот не е својствен само за водата. Всушност тој вид лед се нарекува воден мраз. Имено речиси секоја гасовита супстанца при одредена температура и притисок може да премине во состојба на мраз. Во вселената е познато постоење на воден мраз, но исто така има и на пример метански мраз на Плутон или мраз од амонијак на нешто поблискиот Уран.

Мразот како тема во уметноста и во популарната култура уреди

Наводи уреди

  1. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 117.
  2. Борис Леонидович Пастернак, Изабране песме. Нови Сад: Orpheus, 2011, стр. 259.
  3. Бошко Смаќоски, Модричка тетратка. Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2004, стр. 46-48.
  4. Официјално мрежно место на Ајс Кјуб (пристапено на 2.3.2017)
  5. DISCOGS, The Creatures – Feast (пристапено на 16.8.2021)
  6. DISCOGS, Metallica ‎– Ride The Lightning (пристапено на 12.9.2020)
  7. DISCOGS, The Stranglers – The Raven (пристапено на 24.4.2021)
  8. YouTube, Ice cold ice - Husker-Du (пристапено на 2.3.2017)