Поплава е природна појава (непогода), којашто се појавува заради високиот водостој во реките и езерата, поради што водата се прелива или излива од коритата и го поплавува околното подрачје. Причините што водат до висок водостој во реките и езерата се најчесто топење на снегот, обилни врнежи од дожд или некоја голема бура, попуштање на брана и сл.

ПоделбаУреди

Според начинот и брзината со која се формира бранот, поплавите се делат на три групи:

 • Мирни поплави, кои најчесто се случуваат на големите реки и кај кои е потребно 10 или повеќе часови да се формира поголем бран.
 • Буични поплави, кои најчесто се појавуваат кај планинските реки, каде голем воден бран се формира за помалку од 10 часа.
 • Ненадејни поплави, кај кои водниот бран се формира веднаш, а се случуваат кога ќе дојде до рушење на брана.

ПоследициУреди

Вообичаени ефекти што се појавуваат при поплави се материјални штети, жртви, снабдување со вода и храна итн.

 • Материјални штети: Зградите и другите објекти се оштетуваат од надојдените води. Исто така се возможни и појави на лизгање на земјиштето.
 • Жртви: Луѓето и добитокот умираат од давење или од појавите на зарази и епидемии.
 • Снабдување со вода: При поплави најчесто доаѓа до контаминација на чистата вода за пиење.
 • Житарки и снабдување со храна: Поради поплавите може да дојде до оштетување на сите посеви на житарките.

Заштита од поплавиУреди

Најчесто крај реките што се склони за излевање се градат најразлични одбранбени механизми што се користат во случај на поплава. Такви механизми се: насипи, брани, одводни канали, резервоари, крајбрежни ѕидови.

Поплавата како тема во уметноста и во популарната култураУреди

НаводиУреди

 1. Драган Георгиевски, Метаморфузија, Темплум, Скопје, 2013.
 2. Митко Маџунков, Међа света. Београд: Просвета, 1984, стр. 123.
 3. DISCOGS, The Sisters Of Mercy ‎– Floodland (пристапено на 22.9.2019)
 4. DISCOGS, The Sisters Of Mercy ‎– Floodland (пристапено на 22.9.2019)
 5. DISCOGS, The Sisters Of Mercy ‎– Floodland (пристапено на 22.9.2019)