ТТК Банка АД Скопје — македонска универзална банка која, мерено според големината на активата, спаѓа во групата средни банки. Таа дејствува како акционерско друштво во својство на правно лице и под ова име настапува од 1 јули 2006 година, како резултат на спојување на „Тетекс-Кредитна Банка“ А.Д Скопје и „Тетовска Банка” А.Д Тетово. Вкупниот број на вработени во банката на 31 декември 2010 година изнесува 249. ТТК Банка располага со широко распространета мрежа на филијали и експозитури низ цела територија на Македонија, со вкупно 8 филијали и 21 експозитура. Адресата на нејзиното регистрирано седиштето е на ул. Народен фронт 19а, 1000 Скопје.

Мисија и визија на ТТК Банка уреди

Мисијата на ТТК Банка е да биде најдобра банка-партнер за малите и средни претпријатија во Македонија и банка на прв избор на клиентите од население, стремејќи се кон создавање на највисоки вредности за своите клиенти и акционери.

Визијата на ТТК Банка е да создава вредности за клиентите и вработените, како и за акционерите преку ангажманот на вработените и постојано подобрување на квалитетот на работењето.

Активности на банката уреди

ТТК Банка нуди богато портфолио на производи и услуги за правни и физички лица, преку континуирано следење на потребите и барањата на купувачите. Финансиски активности кои банката може да ги врши согласно дозволата за основање и работење издадена од Гувернерот на НБРМ се:

 • Прибирање на депозити и други повратни извори на средства
 • Кредитирање во земјата, вклучувајќи факторинг и финансирање на комерцијални трансакции
 • Кредитирање во странство, вклучувајќи факторинг и финансирање на комерцијални трансакции
 • Издавање и администрирањер на платежни средства (парични картички, чекови, меници)
 • Финансиски лизинг
 • Менувачки работи
 • Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи
 • Брз меѓународен трансфер на пари (во соработка со Moneygram)
 • Издавање на платежно гаранции, авали и други форми на обезбедување
 • Изнајмување сефови,остава и депо
 • Тргување со инструменти на пазарот на пари (меници, чекови, сертификати за депозит)
 • Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали
 • Тргување со хартии од вредност
 • Купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност
 • Посредување во продажба на полиси за осигурување
 • Посредување во склучување на договори за кредити и заеми
 • Обработка на анализа на информации за кредитна споспбност на правни лица
 • Економски-финансиски конслатинг

Кредити за правни лица кои ги одобрува банката:[1]

 • Компас бизнис кредит
 • Бизнис комбиниран кредит
 • Краткорочни денарски кредити
 • Долгорочни кредити за инвестиции или за набавка на трајни обртни средства
 • Долгорочни денарски кредити кои се реализираат преку банката
 • Дозволено пречекорување на сметката (OVERDRAFT)

Кредити за физички лица кои ги одобрува банката:[2]

 • Автомобилски кредит
 • Станбен кредит
 • Потрошувачки кредит за купување на производи/услуги преку кредитни посредници на ТТК Банка
 • ВИП кредит-ненаменски потрошувачки кредит
 • ФИН кредит-ненаменски потрошувачки кредит
 • Ненаменски потрошувачки кредити обезбедени со депозити
 • Ненаменски потрошувачки кредит со залог на недвижен имот

ТТК Банка ги издава следниве видови картички:[3]

 • VISA Electron - Дебитна картичка
 • VISA Classic Revolving – Кредитна картичка
 • VISA Business Revolving
 • Diners Club - ТТК Банка персонална картичка

Сопственичка структура и менаџмент на ТТК Банка уреди

Почетниот капитал запишан во Централниот регистар изнесува 907.888.000 денари, и тоа:[4]

 • Број на акции – 907 888;
 • Номинален износ на акциите – 1 000 денари;
 • Најголем дел од акциите се во сопственост на Тетекс АД Тетово - учество од 40,67% во вкупниот број на акции;
 • Петролгас ДОО Тетово поседува 3,15% од вкупниот број на акции;
 • Физички лица поврзани со Тетекс АД Тетово – 0,40% од вкупниот број на акции;
 • Европска банка за обнова и развој (EBRD) – 25,00% од вкупниот број на акции.

На почетокот на 2011 година, членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка се:[5]

 1. м-р Глигорие Гоговски, претседател;
 2. проф. д-р Тито Беличанец, член;
 3. Доне Таневски, член;
 4. проф. д-р Михаил Петковски, член;
 5. Борислав Трповски, член;
 6. проф. д-р Методија Несторовски, член;
 7. м-р Мери Елен Олинс, член.

Членови на Управниот одбор на ТТК Банка се:[6]

 1. д-р Драгољуб Арсовски, претседател;
 2. Петер Хајнц Молдерс, член.

Финансиски резултати уреди

На 31 декември 2010 година активата на банката изнесува 6 037 522 денари, така што ТТК Банка припаѓа во групата на средни банки.

 • Капиталот и резервите на банката изнесуваат 959 572 денари.
 • Стапка на поврат на просечната актива (ROAA) = 0.80%.
 • Стапка на поврат на просечниот капитал (ROAE) = 5.56%.
 • Стапката на адекватност на капиталот = 17.93%.
 • Добивката по оданочувањето во 2010 година изнесува 45 649 000 денари.
 • Вкупните приходи во 2010 година изнесуваат 3 524 059 000 денари.
 • Вкупните расходи во 2010 година изнесуваат 3 474 988 000 денари.[7]

Награди и признанија уреди

Активната поdдршка на ТТК Банка АД Скопје се препознава во разни активности на спонзорства и донации во културата, спортот и образованието, за што банката има добиено повеќе награди и признанија за општествено одговорна компанија во Македонија:[8]

 • Национална награда за општествена одговорност 2008 година, во организација на Министерството за економија на Македонија.
 • Водачи на Општествена одговорност, награда за корпоративна филантропија 2009 година, во организација на Центарот за институционален развој.
 • Награда „Различни а еднакви“ во организација на агенцијата „Делта Ексклузив“.
 • Национална награда за општествена одговорност 2010 година во организација на Министерството за економија на Македонија.
 • Благодарница од Фондацијата ПСМ за повеќегодишен придонес во организирањето на Глобалната недела на претприемништво.
 • Признание за ТТК Банка за поддршка на лицата со посебни потреби - „Различни а еднакви“.

Во 2016 година, ТТК банка била избрана за национален шампион во категоријата „Награда за иновација“ во рамките на европските бизнис награди, воорганизација на „RSM International“.[9]

Извори уреди

 1. ТТК Банка АД Скопје[мртва врска]
 2. „ТТК Банка АД Скопје“. Архивирано од изворникот на 2014-04-03. Посетено на 2012-01-11.
 3. ТТК Банка АД Скопје[мртва врска]
 4. „ТТК Банка АД Скопје“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2014-04-03. Посетено на 2012-01-11.
 5. „ТТК Банка АД Скопје“. Архивирано од изворникот на 2014-04-03. Посетено на 2012-01-11.
 6. „ТТК Банка АД Скопје“. Архивирано од изворникот на 2014-04-03. Посетено на 2012-01-11.
 7. Комисија за хартии од вредност[мртва врска]
 8. „ТТК Банка АД Скопје“. Архивирано од изворникот на 2012-04-30. Посетено на 2012-01-11.
 9. „ТТК банка избрана за национален шампион на европските бизнис награди 2016/2017“, Економија и бизнис, година 18, број 220, октомври 2016, стр. 10.

Надворешни врски уреди