Акционерско друштво

Акционерско друштво (крат. АД) претставува друштво кое со статут има определена и на еднакви делови (акции) поделена основна главница, во која акционерите учествуваат со по една или повеќе акции.

Органи на управување на акционерското друштво уреди

  • Собрание на акционери;
  • Управен одбор;
  • Надзорен одбор;
  • Директор (менаџер);
  • Одбор на директори.