Чекот е платежно средство со кое едно лице наредува на друго лице да исплати определена парична сума во зависност од износот на кој важи самиот чек. Самиот почеток на чекот како платежно средство и негово ставање во оптек започнува уште од 15 век и тоа во Италија. Како платежно средство, најмногу било користено во текот на 19 век.

Основна функција на чекот е тоа што одлуката за негово користење се зема од страна на издателот на чекот, односно тоа е еднострано средство на плаќање.

Видови на чекови

уреди

Готовински чек

уреди

Готовински чек е чек каде трансакцијата започнува со исплаќање на издавачот определена сума на пари на примателот на чекот и тоа во готово од неговото покритие.

Циркуларниот чек

уреди

Вирмански чек

уреди

Вирмански чек е чек чија трансакција на определена сума од пари се извршува преку жиро сметка.

Баниран чек

уреди

Содржина на чекот

уреди